สำหรับนักศึกษามหิดล  ปีการศึกษา 2552 ทุกคน

   กิจกรรมเสริมหลักสูตร  คือ
   # กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้าร่วมตามความสนใจ และความถนัด

   Activity Transcript เป็น
   # ใบ รวบรวม ผลการทำกิจกรรมนักศึกษา ตลอดหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยออกให้อย่างเป็นทางการ

   ประโยชน์ของ Activity Transcript คือ
   
#  ความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน ไม่เพียงแต่จะมีความรู้ ความเก่งด้านวิชาชีพ เท่านั้น  แต่ต้องทำกิจกรรม ร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพที่ดี มีทักษะชีวิตด้วย
       Activity Transcript  จึงเป็นใบรับรองสำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพของเราตามที่กล่าวมา สามารถนำไปแสดงตัวเมื่อสมัครงานหรือเรียนต่อได้
       เพราะมหาวิทยาลัยรับรองอย่างเป็นทางการว่าเรามีประสบการณ์หลากหลายด้านจากการร่วมกิจกรรม


กล่องข้อความ: กิจกรรมเสริมหลักสูตร เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้    ยิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมาก  ยิ่งมีโอกาสได้งานมาก

 

   ทำอย่างไรจึงจะได้ Activity Transcript
   #  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง (ตลอด 4-6 ปี)  

   กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีอะไรบ้าง
   # กิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้    
                    1.     กิจกรรมส่วนกลาง : นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 52 ชั่วโมง
                    2.     กิจกรรมเลือกเสรี :  นักศึกษาเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ใน 4 ด้าน ๆ ละ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
                            รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 8 กิจกรรม และไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง  

   ทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก หรือนานาชาติ ได้หรือไม่ มีการนับหน่วยชั่วโมงอย่างไร
   # ทำได้ แน่นอน มหาวิทยาลัยมีการเทียบค่าประสบการณ์ให้นักศึกษา ทั้งประเภทกิจกรรม และจำนวนหน่วยชั่วโมง และในกรณีพิเศษ เช่น นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ
       นักศึกษาที่มีตำแหน่งในองค์กรนักศึกษา หรือนักศึกษาที่เป็นคณะทำงานในองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น จะได้เทียบค่าประสบการณ์พิเศษ เพิ่มให้อีกด้วย

ข้อแนะนำสำคัญ จำขึ้นใจ

  • ผู้จัดโครงการต้องมีการกำหนดรหัสกิจกรรม  มีใบเซ็นชื่อ และมีบัตรผ่านสำหรับนักศึกษา เป็นสำคัญ
  • การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกครั้ง นักศึกษาต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นกิจกรรมที่มีบัตรผ่าน        รหัสกิจกรรม และมีการเทียบค่าประสบการณ์
  • เมื่อข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกครั้ง นักศึกษาจะได้รับหลักฐานซึ่งผู้จัดฯ ออกให้  เรียกว่า “บัตรผ่านฯ”  เก็บไว้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
  • การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร กับหน่วยงานภายนอกหรือนานาชาติ หน่วยงานนั้น ๆ ให้ขอหลักฐานเป็นเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม หรือใบประกาศนียบัตร  เกียรติบัตร  เพื่อนำมาเทียบค่าประสบการณ์

กล่องข้อความ: รายละเอียด  : www.activity.mahidol.ac.th หรือ  www.orsa.mahidol.ac.th