หน้าแรก

ประกาศ

เอกสารประกอบ

คู่มือกิจกรรม

โครงสร้างกิจกรรม

การกำหนดรหัสกิจกรรม

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม
            อ่านบาร์โค้ด

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา
            กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8496101-8  โทรสาร : 02-8496101-2
 Copyright 2008 : www.orsa.mahidol.ac.th Thank you for visit : Free Hit Counter

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง
เรื่องระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)
วันอังคารที่  9  มิถุนายน  2552   ณ  ห้อง 101 อาคาร  L2 คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
     1.กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
         มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2552
         (เอกสารหมายเลข 1)
     2.แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
         มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี  พุทธศักราช 2552
         (เอกสารหมายเลข 2)
     3.การเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
        นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2552
         (เอกสารหมายเลข 3)

สมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร

การกำหนดรหัสกิจกรรมเสริมหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 4)

ขั้นตอน
     1.การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

     2.การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
         (เอกสารหมายเลข 10)

     3.การขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
         (เอกสารหมายเลข 11)


แบบฟอร์มต่าง ๆ (Click)