ปฏิทินการดำเนินงาน  Activity  Transcript  ม.มหิดล
การดำเนินการ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ถึง ม.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.1 ส.2 ส.3 ส.4
การดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษา                                                    
เสนอของบประมาณดำเนินการตลอดปี                                                 กองกิจฯ ตามปีงบประมาณ
ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมการดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษา                                                 คณะทำงานฯ  
 - เพื่อขอรายละเอียดกิจกรรมที่คณะ/วิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษา                                                    
 - พิจารณารูปแบบการประชาสัมพันธ์ (เช่น เว็บไซต์ โปสเตอร์ แผ่นพับแจกวันปฐมนิเทศ เป็นต้น)                                                    
 - ศึกษาปัญหาจากปีที่ผ่านมาและร่วมกันหาวิธีแก้ไขปรับปรุง                                                    
การผลิตสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร/ สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับหน่วยงานและนักศึกษา                                                    
 - ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง/ดำเนินการตามขั้นตอนทางเอกสาร                                                 กองกิจฯ  
 - เตรียมข้อมูล และพิมพ์ต้นฉบับ                                                 กองกิจฯ  
 - ส่งต้นฉบับเข้าโรงพิมพ์                                                 กองกิจฯ  
 - ตรวจพิสูจน์อักษรและความถูกต้อง                                                 กองกิจฯ  
 - โรงพิมพ์จัดส่งสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                 กองกิจฯ  
 - มอบสมุดบันทึกกิจกรรมฯและสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้แทนแต่ละคณะ/วิทยาลัย เพื่อส่งต่อแก่นักศึกษา      (**เฉพาะคณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาในสังกัดไม่ได้มาในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่)                                                 คณะ/ วิทยาลัย  
 - กองกิจการนักศึกษา แจกนักศึกษาในวันลงทะเบียน                                                 กองกิจฯ  
การชี้แจงทำความเข้าใจ                                                    
 - จัดทำเอกสาร/ presentation / ข้อมูลในเว็บไซต์                                                 กองกิจฯ  
 - ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังองค์กรนักศึกษา (สภานักศึกษา, สโมสรนักศึกษา, ชมรม, สโมสรคณะ)                                                 กองกิจฯ  
 - เตรียมสถานที่ / อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (LCD, Visualization, Notebook, เครื่องบันทึกเสียง,อุปกรณ์บันทึกภาพนิ่ง และ VDO)  อาหารว่าง  ใบเซ็นชื่อ  เอกสารต่าง ๆ                                                  กองกิจฯ  
 - กองกิจฯ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ( สภานักศึกษา,สโมสรนักศึกษา , ชมรม, สโมสรคณะ)                                                 กองกิจฯ  
 - คณะ/ วิทยาลัย ประชุมสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาในสังกัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
(ตามความสะดวกของคณะ/วิทยาลัย)
                                                คณะ/ วิทยาลัย  
ตรวจสอบ/ ทดสอบระบบสารสนเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา                                                 กองกิจฯ  
การดำเนินงานระหว่างภาคการศึกษา                                                    
 - ประชุมคณะทำงาน 
คณะทำงานฯ ทุกเดือน
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  คณะทำงานฯ  
 - ชี้แจงทำความเข้าใจแก่หน่วยงานต่าง ๆ (ตามที่หน่วยงานขอ)    
 - ปรับปรุง (Update) ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ  
 - ปรับปรุง/ แก้ไข ระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ  
 - สำรอง (BackUP) ข้อมูลในระบบสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ  
การขอใบรับรองฯ  (Activity Transcript)                                                    
 - ขออนุมัติหลักการงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างกระดาษสำหรับจัดทำใบรับรองฯ ดำเนินการตามขั้นตอนทางเอกสาร                                                 กองกิจฯ  
 - ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใบรับรองฯ  ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ                                                  คณะทำงานฯ  
 - เปิดให้นักศึกษายื่นแบบฟอร์มการขอใบรับรองฯ และชำระค่าธรรมเนียม ณ กองกิจการนักศึกษา                                                 กองกิจฯ  
 - สรุปข้อมูล / ส่งเงินพร้อมหลักฐานไปยังกองคลัง                                                 กองกิจฯ หารือกองคลัง
 - จัดทำใบรับรองฯ                                                 กองกิจฯ