หน้าแรก

ประกาศ

เอกสารประกอบ

คู่มือกิจกรรม

โครงสร้างกิจกรรม

การกำหนดรหัสกิจกรรม

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินกิจกรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม
            อ่านบาร์โค้ด

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา
            กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-8496101-8  โทรสาร : 02-8496101-2
 Copyright 2008 : www.orsa.mahidol.ac.th Thank you for visit : Free Hit Counter

        กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนานักศึกษา

ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล

         มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เข้าศึกษา

ในปีการศึกษา 2552  เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล